1. Nhập thông tin công ty bạn:
Quốc gia  
 
2. Thông tin liên hệ:  
Ông.  Cô.  Bà.  
3. Thông tin đăng nhập:
 
 
 
4. Chọn đường dẫn đến trang web công ty bạn:  
  http://ecm.vn//
5. Hoàn thành:
Tôi đồng ý Quy định và điều khoản ECM  
Mã đăng nhập an toàn *  

Tạo tài khoản


Tạo và quản lý website riêng
Mail chuyên nghiệp cho doanh nghiệp
Kiểm tra thư đặt hàng
Đăng sản phẩm mới
Đăng chào bán, chào mua
Trò chuyện trực tiếp với nhà cung cấp khác
Kiểm tra thư báo mua bán tự động
Tự động dịch văn bản